Đảng uỷ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trần Huyền

Sáng ngày 9/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở cơ quan Bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Các đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng (Tòa Nhà Quốc hội), tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo cấp vụ các ban đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tại các điểm cầu.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; lãnh đạo các Tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính; các đồng chí chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí là thủ trưởng cấp vụ, cục và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng

Hội nghị được tổ chức nhằm nghiên cứu, học tập quán triệt nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIII yêu cầu, trong những năm tới, cần phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Về Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, theo đồng chí Trương Thị Mai, đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, "quét sạch" chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Quân uỷ Trung ương; đại diện Đảng uỷ Công an Trung ương; Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai; Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, để hội nghị hiểu rõ, sâu hơn về những nội dung cơ bản và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ 3 vấn đề, trả lời 3 câu hỏi: Thứ nhất là chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? Thứ hai là những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? và thứ ba là chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ những kinh nghiệm và bài học thành công cũng như chưa thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII vừa qua, để có sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận, Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư đề nghị toàn Đảng, toàn dân nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Từ đó, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận và Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác. Căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự sửa. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều quan trọng là phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm, thẳng thắn, chân tình...

"Với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc." - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng.