Đang xây dựng 3 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp đo công suất của tuabin gió

Nguyễn Hiền

Để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về điện gió, ngoài 4 tiêu chuẩn về tuabin gió, hiện nay có 3 tiêu chuẩn liên quan đến phương pháp đo công suất của tuabin gió đang được xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia về tuabim gió.
Tiêu chuẩn quốc gia về tuabim gió.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN) hiện mới chỉ có 4 TCVN về tuabin gió - một bộ phận chủ chốt của một hệ thống phát điện gió, gồm: tiêu chuẩn về thiết kế tuabin gió; đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tuabin gió nối lưới; hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp; bảo vệ chống sét.

Năm 2022-2023, Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E13 Năng lượng tái tạo đang biên soạn 3 tiêu chuẩn liên quan đến Phương pháp đo công suất của tuabin gió. Bộ tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn trong việc đo lường, phân tích và lập báo cáo thử nghiệm công suất cho tuabin gió, nhằm xác định chất lượng của các tuabin gió khi đi vào vận hành có đảm bảo được công suất phát điện theo kế hoạch đề ra không.

Bộ tiêu chuẩn này sẽ mang lại lợi ích cho những bên liên quan đến chế tạo, quy hoạch lắp đặt, xin phép, vận hành, sử dụng và điều khiển tuabin gió.

Ngoài ra, hiện nay hệ thống TCVN vẫn còn thiếu các tiêu chuẩn liên quan đến: yêu cầu thiết kế tuabin gió cỡ nhỏ, tuabin gió ngoài khơi; yêu cầu thiết kế các thành phần của tuabin gió như: cánh tuabin, tháp và nền móng; các phương pháp đo và đánh giá tính năng của tuabin gió; các phương pháp điều khiển và kiểm soát nhà máy điện gió…

Do đó, cần hoàn thiện hệ thống TCVN về hệ thống phát điện gió nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng của hệ thống phát điện gió, thúc đẩy phát triển năng lượng gió.

Với lĩnh vực này, Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã có ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế IEC TC88 về Hệ thống phát điện gió. Ban kỹ thuật này đã xây dựng bộ tiêu chuẩn IEC 61400 gồm 34 tiêu chuẩn về Hệ thống phát điện gió.