Đã thành lập 135 ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Phạm Nga

Nhằm đáp ứng công tác quản lý, đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập 135 ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và 54 tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia.

Các ban kỹ thuật và tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia có sự tham gia của hơn 1.100 chuyên gia là các giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản lý hàng đầu trong những lĩnh vực chuyên môn sâu thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành, viện nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, phòng thử nghiệm, nhà sản xuất, các hội, hiệp hội ngành nghề...

Hiện nay, Việt Nam hiện là thành viên chính thức (thành viên P) của 20 ban kỹ thuật và tiểu Ban kỹ thuật quốc tế ISO và IEC.

Trong đó, có 17 ban kỹ thuật và tiểu Ban kỹ thuật quốc tế của ISO và 3 ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế IEC) trên tổng số 192 ban kỹ thuật (TCs), 541 tiểu ban kỹ thuật (SCs), 2.188 nhóm công tác (WGs) và 38 nhóm nghiên cứu đặc biệt (Ad-hoc Study groups) của tổ chức ISO. Việt Nam cũng  tham gia với tư cách thành viên quan sát (thành viên O) đối với 62 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế của ISO.

Quá trình tham gia các tổ chức quốc tế, Việt Nam luôn tích cực góp ý, xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, góp ý 3.201 dự thảo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC từ năm 2012 đến 2021, trong đó, 2.010 dự thảo của ISO và 1.191 dự thảo của IEC) và góp ý nhiều tiêu chuẩn, tài liệu của Ủy ban an toàn thực phẩm quốc tế CODEX...