Tỉnh Bình Thuận:

Đánh giá kết quả sau 20 năm thực hiện chính sách tín dụng với người nghèo

Theo T. Duyên/ Báo Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 9 tới đây.

Nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi trợ lực phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: T. Duyên
Nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi trợ lực phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: T. Duyên

Theo đó, nội dung Kế hoạch sẽ tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, đánh giá vai trò hiệu quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, bộ máy điều hành của NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện; phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội...

Đồng thời đánh giá rõ vai trò, kết quả tổ chức thực hiện công tác ủy thác, bình xét, quản lý, đôn đốc kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay, trả nợ, trả lãi của người vay; Vai trò của trưởng thôn khu phố, tổ tiết kiệm vay vốn trong hoạt động tín dụng chính sách; hiệu quả của các điểm hoạt động tại các điểm giao dịch xã của NHCSXH. Đánh giá kết quả thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Công tác huy động nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Tổng kết, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện; quan điểm, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp để hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới.