Công văn số 7421/BTC-NSNN:

Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước


(Tài chính) Ngày 5/6, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 7421/BTC-NSNN đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2016 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, vì vậy dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 phân bổ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương sẽ được xây dựng trên cơ sở hệ thống định mức phân bổ ngân sách mới thay cho hệ thống định mức phân bổ chi NSNN năm 2011, trong đó định mức phân bổ chi thường xuyên được ban hành theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ (hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN theo Quyết định 59).

Mời download nội dung Công văn: Cong van so 7421-BTC-NSNN.doc