Thông tư 65/2017/TT-BTC:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Ngày 27/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTC kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư kèm theo 2 phụ lục, gồm:

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Phụ lục II - Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại Luật Hải quan; Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 65/2017/TT-BTC.