Quyết định 119/QĐ-BTC:

Danh sách các tổ chức tư vấn định giá (lần 2)


Ngày 19/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 119/QĐ-BTC kèm theo Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2017 (lần 2).

Theo Quyết định, các tổ chức tư vấn định giá có tên trong Danh sách được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 và Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp được áp dụng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 119/QĐ-BTC.