Đẩy mạnh cải cách hành chính, văn thư lưu trữ trong hoạt động dự trữ quốc gia

Hà Phương

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên tăng cường bảo quản hàng DTQG đảm bảo số lượng, tốt về chất lượng.
Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên tăng cường bảo quản hàng DTQG đảm bảo số lượng, tốt về chất lượng.

Theo Tổng cục DTNN, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu của các cá nhân, tổ chức.

Đối với cải cách hành chính, Tổng cục DTNN đã kiểm soát chặt chẽ các quy định về thủ tục hành chính mới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Việc thực hiện giám sát việc triển khai các thủ tục hành chính theo đúng các thủ tục đã được phê duyệt và thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thủ tục hành chính mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia tại trụ sở Tổng cục, Cục DTNN khu vực theo quy định.

Nhờ làm tốt công tác cải cách hành chính, Tổng cục DTNN đã từng bước nâng cao được tính tự giác tuân thủ, tinh thần trách nhiệm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Đối với công tác văn thư lưu trữ, Tổng cục DTNN đã tích cực tuyên truyền công tác lưu trữ, lập hồ sơ và tài liệu lưu trữ cho các đơn vị trực thuộc triển khai.

Để thực hiện tốt công tác này, thời gian qua, lãnh đạo Tổng cục DTNN chỉ đạo, đề nghị thủ trưởng các đơn vị đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: Quán triệt tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc lồng ghép trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục; Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử...  

Việc thực hiện các nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Quy chế công tác lưu trữ của Tổng cục DTNN.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị trong ngành DTNN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính còn chậm; Công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, người lao động tiến hành chưa thường xuyên...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, cũng như nâng cao tính tuân thủ cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị trong ngành DTNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong cải cách hành chính; xây dựng, ban hành và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tại các Cục DTNN khu vực; kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với văn thư lưu trữ, Tổng cục DTNN sẽ kiểm tra các nội dung trọng tâm gồm: Việc triển khai, áp dụng các văn bản của Nhà nước, Bộ Tài chính về công tác văn thư lưu trữ; Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư lưu trữ của đơn vị; Kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ văn thư lưu trữ, công tác thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Xử lý tài liệu tồn đọng; Quản lý tài liệu lưu trữ.

Ngoài ra, Tổng cục DTNN tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ về văn thư lưu trữ; đồng thời, triển khai kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại các đơn vị theo kế hoạch.

Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và cá nhân là đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ...