Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm

Theo daibieunhandan.vn

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017 nhằm giúp người dân hiểu rõ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tập trung vào các nội dung quan trọng

Theo đó, năm 2017, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 và các chủ trương, chính sách khác về BHXH, BHYT tới các cấp, các ngành tại mỗi địa phương, đơn vị nhằm tăng cường cam kết chính trị và trách nhiệm để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. Trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung của Luật BHXH, Luật BHYT; kết quả thực hiện chính sách BHXH và BHYT thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính ngành, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính và những chỉ tiêu đạt được trong việc giảm thời gian thực hiện BHXH, BHYT.

Đồng thời, tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các hoạt động của BHXH Việt Nam, khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của ngành BHXH trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Chú trọng tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT và kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố đổi mới, nâng cao hiệu quả, triển khai thường xuyên, đồng bộ ở các cấp, huy động toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin cho người lao động và nhân dân trên cả nước hiểu rõ BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức thực hiện.

Đồng thời, đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chủ động truyền tải thông tin tới cán bộ, hội viên các hội đoàn thể, học sinh, sinh viên, người dân; các chủ sử dụng lao động thấy rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với người lao động; thực hiện chính sách BHXH, BHYT phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT; góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. 

Mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 90% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.