Đề nghị bổ sung thêm đối tượng được miễn, giảm thuế đất nông nghiệp

PV.

Sáng 21/10/2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV. Nguồn: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV. Nguồn: quochoi.vn

12 triệu người nộp thuế đã được hỗ trợ trực tiếp

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước (tính đến 01/01/2014) là 26.822.953 ha, trong đó diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp là 10.233.632 ha, chiếm 38% tổng diện tích đất nông nghiệp cả nước.

Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 6.936.324 ha, chiếm 68% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp; tổng diện tích đất nông nghiệp còn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là 98.918 ha, chiếm 0,97% tổng diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp (trong đó: hộ gia đình, cá nhân là 67.333 ha; đơn vị vũ trang nhân dân là 1.901 ha; tổ chức là 29.684 ha).

Tổng số đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 12.573.747 người nộp thuế (NNT). Tổng số đối tượng còn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là 77.354 NNT (trong đó: hộ gia đình, cá nhân là 75.320 NNT; đơn vị vũ trang nhân dân là 24 NNT; tổ chức là 2.010 NNT).

Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 6.993 tỷ đồng. Tổng số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp còn lại là 61,1 tỷ đồng (trong đó: hộ gia đình, cá nhân là 34,3 tỷ đồng; đơn vị vũ trang nhân dân là 1,9 tỷ đồng; tổ chức khác là 24,9 tỷ đồng).

Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm đã trực tiếp hỗ trợ người nông dân có thêm vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Song song với đó, việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, cùng với chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp hợp lý đã tạo ra hệ thống chính sách ưu đãi đồng bộ nhằm thu hút đầu tư, tăng cường nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn; Góp phần giảm bớt chi phí quản lý hành chính và đảm bảo, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp.

Số thuế đề nghị miễn, giảm không lớn nhưng ý nghĩa tác động rất lớn

Như vậy, theo Báo cáo của Chính phủ, còn một số đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đất nông nghiệp: Phải nộp 50% số thuế ghi thu đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp và phải nộp 100% số thuế ghi thu đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

- Tổ chức (trừ đơn vị vũ trang nhân dân) sử dụng đất nông nghiệp: Phải nộp 50% số thuế ghi thu hàng năm trong trường hợp trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp; phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp.

Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất nông nghiệp: Phải nộp 50% số thuế ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao.

Để thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phù hợp với với bối cảnh hội nhập và thông lệ quốc tế, Chính phủ cho rằng cần thiết tiếp tục nghiên cứu bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng còn lại.

Do vậy, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2020 như sau:

- Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: Đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, mà không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Nhà nước.

 - Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức, trừ đơn vị vũ trang nhân dân:

(i) Đối với diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp: Đề nghị bổ sung miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp;

(ii) Đối với diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp: Theo Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 thì trường hợp này thuộc diện phải thu hồi đất, tuy nhiên, trong thời gian chưa bị thu hồi đất vẫn phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010/QH12. Do đó, đề nghị tiếp tục thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 đối với trường hợp này.

- Đối với đất được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng: Theo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất. Vì vậy, không cần thiết phải quy định bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp do đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn là khoảng 53,5 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 93.917 ha, tổng số đối tượng dự kiến được miễn là 77.136 NNT.

Trong đó, hộ gia đình, cá nhân được miễn khoảng 34,3 tỷ đồng; diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 67.333 ha; số đối tượng dự kiến được miễn là 75.320 NNT.

Đối với tổ chức, số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn khoảng 19,2 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp dự kiến được miễn là 26.584 ha, số đối tượng dự kiến được miễn là 1.816 NNT.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, số thuế được miễn tuy không lớn, tác động không đáng kể đến thu ngân sách Nhà nước, nhưng tác động xã hội là rất lớn khi số lượng được miễn, giảm lên đến gần 80.000 người nộp thuế.

Sau khi nghe tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo báo cáo thẩm tra, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước. 

Do đó, Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp.

Về thời hạn miễn thuế, Ủy ban Tài chính, ngân sách cơ bản đồng tình với đề nghị của Chính phủ về thời hạn miễn thuế cho các đối tượng được bổ sung đến hết ngày 31/12/2020.