Đề xuất hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Anh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Dự thảo đề xuất hướng dẫn việc hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động làm việc tại các DNNVV.

Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật.
Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật.

Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề với người lao động thuộc diện chính sách

Dự thảo nêu rõ, người lao động (NLĐ) có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, được DN cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng, thì được hỗ trợ chi phí đào tạo. Các chi phí còn lại do DNNVV và NLĐ thỏa thuận.

Trong số các đối tượng trên, ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với NLĐ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và NLĐ làm việc trong các DN hoạt động ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các DN do nữ làm chủ.

Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo

Bên cạnh quy định về điều kiện hỗ trợ đào tạo, dự thảo Thông tư quy định ngành nghề được hỗ trợ đào tạo.

Theo đó, ngành nghề được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng do DN lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành nghề đăng ký kinh doanh của DN và có trong danh mục ngành nghề được UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đối với các ngành nghề chưa có trong danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt. DN đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, xem xét trình UBND cấp tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

DN được lựa chọn cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN hoạt động, có ngành nghề đào tạo theo quy định trên để cử NLĐ tham gia các khóa đào tạo nghề.

Quy trình, hình thức tổ chức đào tạo

Dự thảo Thông tư nêu rõ, DN cử một NLĐ hoặc nhiều NLĐ của DN tham gia các khóa đào tạo nghề bằng văn bản, trong đó ghi rõ các thông tin bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian làm việc tại DN, số sổ bảo hiểm xã hội, ngành nghề cần đào tạo, hình thức đào tạo, dự kiến thời gian tham gia khóa đào tạo đối với từng NLĐ, gửi cơ sở đào tạo nghề nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi DN hoạt động.

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tiếp nhận văn bản của DN, thực hiện công tác tuyển sinh, nhập học đối với lao động của DN như đối với người học của cơ sở đào tạo nghề nghiệp vào học trình độ sơ cấp theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc vào học chương trình đào tạo dưới 3 tháng theo quy định.

NLĐ của DN cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng được tổ chức học theo lớp riêng hoặc học cùng với người học của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, do người đứng đầu cơ sở đào tạo nghề nghiệp quyết định và thông báo cho DN, người học trước khi khai giảng khóa học ít nhất 5 ngày làm việc.

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức đào tạo cho lao động của DN cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng ngành nghề, nội dung đào tạo do DN lựa chọn.

Trường hợp NLĐ của DN được cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp DNNVV tự tổ chức đào tạo cho NLĐ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và phải báo cáo, được sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi DN đặt trụ sở.

Theo dự thảo Thông tư, việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.