Đề xuất mới về phí thẩm định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

PV. (Tổng hợp)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo dự thảo, cá nhân khi nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư này.

Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký hoạt động đấu giá tài sản phải nôp phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư này.

Dự thảo đề xuất mức thu phí như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

Phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản


a

Thẩm định để cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3.500.000

b

Thẩm định để cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

500.000

2

Phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản


a

Thẩm định để cấp mới Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1.000.000

b

Thẩm định để thay đổi nội dung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

500.000

Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) là tổ chức thu phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu phí thẩm định điều kiện hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư này.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.