Đề xuất mới về thuế giá trị gia tăng tại khu kinh tế cửa khẩu

Theo Chinhphu.vn

Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Quyết định về việc sửa đổi khoản 4 Điều 10 của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không có hàng rào cứng thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Bộ Tài chính cho biết, khu phi thuế quan không có hàng rào cứng có dân cư sinh sống trong khu, điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan bị hạn chế hơn so với khu phi thuế quan có hàng rào cứng. Theo đó, khả năng lợi dụng chính sách thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu này cao hơn.

Để ngăn khả năng lợi dụng, Bộ Tài chính đề xuất không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với tất cả các mặt hàng (bao gồm cả xe máy) khi xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không có hàng rào cứng.

Theo đó, sửa đổi quy định về thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không có hàng rào cứng và bãi bỏ quy định về danh mục hàng hoá không thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không có hàng rào cứng (vì không cần thiết) tại khoản 4 Điều 10 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg.

Cụ thể, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 10 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg như sau: Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%, trừ những trường hợp sau: 1- Hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 2- Hàng hóa xuất khẩu từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng.

Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu.

Ngoài ra, để tránh lợi dụng chính sách thuế áp dụng riêng đối với khu kinh tế cửa khẩu và giảm thiểu rủi ro, gian lận thương mại, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định quản lý hàng hóa, phương tiện và người di chuyển từ nội địa vào khu phi thuế quan hoặc di chuyển từ khu phi thuế quan vào nội địa phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng có liên quan (Bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan, cơ quan kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng…) theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.