Đề xuất sửa đổi Luật Thống kê

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Thông kê (sửa đổi) nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác này; bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Thống kê đã cho thấy luật này có tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Luật Thống kê còn bộc lộ hạn chế, vướng mắc về cơ sở pháp lý, thực tiễn, kết quả hoạt động thống kê.

Thêm vào đó, thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội đòi hỏi mỗi ngành, mỗi lĩnh vực phải liên tục đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn xã hội. Ngành Thống kê là ngành cung cấp số liệu chính xác, kịp thời cho các cơ quan Đảng, nhà nước phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu thay đổi của thực tiễn xã hội, thực tiễn quản lý điều hành kinh tế - xã hội thì các quy định của Luật Thống kê tất yếu phải thay đổi để điều chỉnh những quan hệ về thống kê mới phát sinh.

Nâng cao vai trò Thống kê chính thức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Luật Thống kê sửa đổi gồm 10 chương với 58 điều, tập trung sửa đổi một số nội dung lớn như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh; sửa đổi kết cấu; bổ sung quy định về mục đích của hoạt động thống kê, hệ thống thông tin thống kê chính thức, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin – truyền thông vào công tác thống kê, phổ biến thông tin thống kê; quyền khai thác dữ liệu hành chính; dữ liệu đăng ký hành chính của hệ thống thống kê tập trung; sửa đổi và làm rõ hơn các quy định về thẩm quyền của cơ quan thống kê Trung ương trong việc thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn giữa bộ, ngành được giao nhiệm vụ thống kê với UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Đặc biệt, dự thảo đã khẳng định và nâng cao vai trò Thống kê chính thức. Đây là nội dung xuyên suốt của dự thảo Luật Thống kê sửa đổi. Nội dung này được thể hiện qua những quy định bổ sung sau: 1- Khẳng định hoạt động Thống kê chính thức là hoạt thống kê do Hệ thống tổ chức thống kê do cấp có thẩm quyền quy định. 2- Quy định mục đích của hoạt động Thống kê chính thức nhằm cung cấp thông tin thống kê chính thức để đáp ứng yêu cầu hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu giám sát, kiểm tra thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các tổ chức, cá nhân. 3- Thông tin thống kê chính thức là thông tin có giá trị pháp lý. Thông tin thống kê chính thức được sử dụng chính thức trong các văn bản của cơ quan nhà nước và không thể thay thế. Thông tin thống kê do hoạt động thống kê của tổ chức, cá nhân ngoài Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tạo ra không có giá trị thay thế thông tin thống kê chính thức.