Bộ Tài chính:

Đề xuất tháo gỡ vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hà

Ngày 26/8/2021, Bộ Tài chính có Văn bản số 9754/BTC-HCSN về việc rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian qua, ngành DTNN luôn xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thời gian qua, ngành DTNN luôn xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 17/8/2021, Bộ Tài chính nhận được Công văn số 5411/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 9754/BTC-HCSN rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ nội dung nêu tại Công văn số 5411/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho rằng, việc mua hàng dự trữ quốc gia (DTQG) trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Luật Đấu thầu (đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện) vì điều kiện thời gian không cho phép.

Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu khi mua sắm hàng DTQG phục vụ yêu cầu bấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các gói thầu bốc xếp, bao bì đóng gói, bảo hiểm đối với hàng DTQG khi xuất cấp đáp ứng yêu cầu cấp bách cũng cần thiết được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu chưa điều chỉnh đối với các gói thầu này, dẫn đến khó khăn nhất định trong công tác xuất cấp hàng DTQG đáp ứng tính huống khẩn cấp.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg theo hướng bổ sung thêm các gói thầu mua hàng DTQG trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và gói thầu thuê bốc xếp, bao bì đóng gói, bảo hiểm hàng DTQG trong trường hợp phải giao hàng ngay đáp ứng yêu cầu cấp bách.

Trước đó, ngày 24/8/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Văn bản số 1393/TCDT-CSPC về việc rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 gửi Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính).

Tại Văn bản số 1393/TCDT-CSPC, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, việc mua hàng DTQG trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống COVID-19 không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Luật Đấu thầu (đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện) vì điều kiện thời gian không cho phép.

Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp tổng hợp trình Bộ Tài chính kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu khi mua sắm hàng DTQG phục vụ yêu cầu bấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, tại Tờ trình số 76/TTr-TCDT ngày 5/8/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã báo cáo Bộ Tài chính kết quả rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch COVID-19, trong đó có đề xuất giải quyết vướng mắc, bất cập về quy định lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu bốc xếp, bao bì đóng gói, bảo hiểm hàng hóa DTQG.