Đến năm 2020: Phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

Huyền Trang

(Tài chính) Đây là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 về Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020.

Phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện

Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân được đưa ra nhằm phát triển một cách đồng bộ, toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thực tiễn Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đảm bảo an toàn, an ninh, hiệu quả.

Theo đó, từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển điện hạt nhân. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng cho quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo, xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Đồng thời, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo, quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân đáp ứng yêu cầu trong các giai đoạn triển khai dự án điện hạt nhân. Đáp ứng yêu cầu hoàn thành phê duyệt địa điểm, phê duyệt các dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; bảo đảm các điều kiện, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thi công dự án nhà máy điện hạt nhân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để hoàn thành mục tiêu về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020, Quyết định số 2241/QĐ-TTg cũng đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ và cụ thể nhằm triển khai thực hiện mục tiêu này đặc biệt là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điện hạt nhân. Theo đó, các bộ, ngành có liên quan tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về phát triển điện hạt nhân.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển bền vững điện hạt nhân, bảo đảm hiệu quả, an toàn và an ninh hạt nhân; về đầu tư và bảo đảm tài chính; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và thu hút chuyên gia, cán bộ đáp ứng yêu cầu triển khai dự án điện hạt nhân; phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có nhà máy điện hạt nhân; về chu trình nhiên liệu hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về điện hạt nhân.

Chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước và pháp quy hạt nhân. Nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật; xây dựng, quản lý và vận hành các dự án nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận.

Tăng cường năng lực và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác quản lý nhà nước, pháp quy hạt nhân như: tăng cường năng lực đánh giá an toàn, thẩm định và phê duyệt địa điểm, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu nhà máy điện hạt nhân; xây dựng năng lực và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ quản lý phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, quản lý tri thức hạt nhân, tiếp thu và làm chủ công nghệ, cấp phép, thanh tra, thanh sát hạt nhân, thẩm định an toàn, giám sát, kiểm tra chất lượng trong quá trình thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt và đưa nhà máy điện hạt nhân vào vận hành.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ điện hạt nhân; triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; phát triển hạ tầng phục vụ thi công, đấu nối nhà máy điện hạt nhân vào hệ thống điện quốc gia.

Xây dựng năng lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ thực thể, quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Song song với đó, cần tập trung cho tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân bằng việc thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới công suất cao, hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân. Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế; chú trọng mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả với các nước có công nghệ nguồn, có nền khoa học và công nghệ, công nghiệp hạt nhân phát triển; đẩy mạnh hội nhập, tham gia thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.