Đến năm 2025, Bộ Tài chính phấn đấu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% điều kiện kinh doanh

Trần Huyền

Đó là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được Bộ Tài chính đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không cần thiết, không còn phù hợp.

Theo đó, đảm bảo đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương.