Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Bộ trong năm 2023.

Bộ Tài chính chú trọng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài chính chú trọng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Tài chính số trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng đến mục tiêu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính; nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức.

Công tác cải cách nhằm tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu quả. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện Bộ Tài chính số, Bộ Tài chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn Ngành thông qua các công cụ số hóa, góp phần đổi mới phương thức làm việc.

Ngành Tài chính xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong ngành Tài chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện. Đồng thời, bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị trong ngành Tài chính.

Tại Kế hoạch, Bộ Tài chính đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và là trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, để từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện những nội dung, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo hiệu quả, ban hành trước ngày 25/01/2023. Đồng thời, phân công Lãnh đạo đơn vị và cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để tổ chức triển khai và phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Các đơn vị cung cấp thông tin cải cách hành chính, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tại đơn vị. Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan để triển khai các nội dung cải cách hành chính chung của Bộ.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị sử dụng kết quả thực hiện cải cách hành chính làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm cho công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.