Bộ Tài chính tích cực cải cách thủ tục hành chính

Trần Huyền

Bộ Tài chính xác định, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với phương châm đó, trong năm 2022, Bộ tiếp tục tích cực thực hiện công tác này.

Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, bám sát 07 nội dung của công tác cải cách hành chính, với 63 nhóm nhiệm vụ tương ứng với 159 sản phẩm/hoạt động đầu ra cụ thể.

Đồng thời, Bộ đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về cải cách hành chính của Chính phủ; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Triển khai hiệu quả các kế hoạch đề ra, Bộ Tài chính đã thực hiện 100% (159/159) nhiệm vụ, trong đó: đã hoàn thành 82 nhiệm vụ, triển khai 60 nhiệm vụ thường xuyên, đang tiếp tục thực hiện 17 nhiệm vụ theo kế hoạch. Bộ Tài chính đã rà soát, bãi bỏ 130 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 161 thủ tục và ban hành mới 57 thủ tục trong các lĩnh vực: hải quan, quản lý thuế, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp và quản lý nợ.

Bộ cũng đã thực hiện công khai, cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định, đạt 801/801 thủ tục, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính là 801 thủ tục hành chính; công bố 290 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý tại 14 quyết định; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được công bố ngày 25/5/2022 tại Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 91,9/100 điểm. Đây là năm thứ 8 liên tục (từ năm 2014-2021) Bộ Tài chính luôn nằm trong top 3 đứng đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính.