Điểm nhấn cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

Khánh Chi

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, trong đó chú trọng cải cách gắn với chuyển đổi số và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, mức độ hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của KBNN TP. Hồ Chí Minh đạt trên 95%.
Đến nay, mức độ hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của KBNN TP. Hồ Chí Minh đạt trên 95%.

Thời gian qua, KBNN TP. Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước. 

Theo đó, KBNN TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc bám sát Quyết định số 256/QĐ-KBNN ngày 15/01/2024 của Tổng Giám đốc KBNN ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 của hệ thống KBNN; Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố năm 2024. Đồng thời, KBNN TP. Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 theo Quyết định số 31/QĐ-KBTPHCM ngày 31/01/2024 của Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai nhiệm vụ CCHC quý I/2024.

Nhằm kịp thời chỉ triển khai quả cải cách hiện đại hóa, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC năm 2024 bao gồm: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch thông tin tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm; Kế hoạch kiểm tra nội bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị  xây dựng, phát động phong trào thi đua yêu nước theo Kế hoạch số 1172/KH-KBTPHCM ngày 23/02/2024 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu gắn với đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN và chủ đề năm 2024 của TP. Hồ Chí Minh; khuyến khích công chức phát huy trí tuệ, đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến về CCHC.

Song song với đó, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phát động công chức tham gia Phong trào thi đua CCHC giai đoạn 2023-2025; tổ chức phong trào thi đua "Công chức KBNN TP. Hồ Chí Minh thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự nghiệp phát triển của hệ thống KBNN và TP. Hồ Chí Minh".

Nhìn chung, KBNN TP. Hồ Chí Minh thực hiện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số. Trong những tháng đầu năm 2024, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ 11 TTHC thuộc lĩnh vực KBNN theo quy định; tiếp tục rà soát quy định TTHC tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vị cũng đảm bảo các TTHC lĩnh vực KBNN được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ. Việc hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần (nếu có) trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ; thực hiện giám sát chặt chẽ công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Trang dịch vụ công trực tuyến KBNN nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức người dân; định kỳ hàng tháng lập báo cáo kết quả kiểm tra giám sát, gửi về KBNN; tăng cường giám sát từ xa công tác kiểm soát TTHC.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các đề án công nghệ thông tin theo kế hoạch của KBNN; duy trì và nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin theo hướng dẫn của KBNN, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng hoạt động nghiệp vụ và quản lý tài chính, tài sản nội bộ tập trung; hỗ trợ công chức trong vận hành hệ thống, đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu; Ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ qua trang Thông tin điện tử KBNN TP. Hồ Chí Minh và qua Trang Dịch vụ công trực tuyến KBNN theo hướng dẫn của KBNN. Đến nay, mức độ hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của KBNN TP. Hồ Chí Minh đạt trên 95%.