Điểm sáng cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Khánh Chi

Những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông tạo nhiều dấu ấn trong cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Nhờ đó, KBNN Đắk Nông đứng thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính Tỉnh và vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh về những kết quả tích cực trong thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý ngân quỹ nhà nước.

KBNN Đắk Nông đã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính hiệu quả và tạo nhiều dấu ấn quan trọng
KBNN Đắk Nông đã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính hiệu quả và tạo nhiều dấu ấn quan trọng

Trong 20 năm qua (15/1/2004-15/1/2024), KBNN Đắk Nông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là đã tạo nhiều dấu ấn về thực hiện cải cách hành chính.

Theo đó, nhiệm vụ cải cách hành chính được KBNN Đắk Nông triển khai một cách toàn diện và đồng bộ, đảm bảo thực hiện thông suốt, đúng thời hạn các hồ sơ thủ tục trong quản lý quản lý ngân quỹ. Đồng thời, thường xuyên thực hiện rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy trình giải quyết công việc, đảm bảo thống nhất với các văn bản của cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình của đơn vị.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đơn vị thực hiện niêm yết công khai 11 thủ tục hành chính theo Quyết định số 230/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá trong lĩnh vực KBNN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 

Ngoài ra, KBNN Đắk Nông đã duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng hoạt động nghiệp vụ; hỗ trợ người sử dụng vận hành hệ thống; đảm bảo phục vụ hoạt động nghiệp vụ Kho bạc, đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu. KBNN Đắk Nông đã tiếp tục vận hành hiệu quả chương trình trao đổi văn bản eDocTC của ngành Tài chính nhằm tăng cường gửi nhận văn bản điện tử, hạn chế tối đa việc trao đổi, gửi văn bản giấy trong nội bộ hệ thống KBNN. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office phục vụ gửi nhận văn bản đi – đến với địa phương, quản lý hồ sơ công việc nội bộ đáp ứng yêu cầu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ...

Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt và sử dụng phần mềm cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động nhằm giúp thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách giám sát các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị, kịp thời phát hiện và thông báo cho KBNN Đắk Nông các khoản chi bất thường.

Bên cạnh đó, đơn vị quyết liệt triển khai phần mềm cảnh báo rủi ro cung cấp thêm kênh thông tin, thông báo cho đơn vị tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị tại KBNN; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị trong quá trình giao dịch với KBNN giúp cho đơn vị có thể giám sát quá trình xử lý hồ sơ và kiểm soát chi ngân sách nhà nước, nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước nói riêng và giao dịch của khách hàng đối với KBNN nói chung.

Đặc biệt là, đơn vị đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đến nay, các hoạt động duy trì, cải tiến được đơn vị thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn. Điển hình như quản lý rủi ro và cơ hội; cập nhật các thay đổi liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng (Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công); thực hiện kiểm soát sự không phù hợp; đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

Nhìn chung, KBNN Đắk Nông đã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính hiệu quả và tạo nhiều dấu ấn quan trọng. Điển hình là, năm 2022, KBNN Đắk Nông đứng thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính Tỉnh và vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh. Với những nỗ lực này góp phần giúp đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, là tiền đề quan trọng để KBNN Đắk Nông viết tiếp thành công trên chặng đường sắp tới.