Diễn biến giá bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở xã hội

Theo Thanh Nga/baoxaydung.com.vn

Theo Bộ Xây dựng, giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội đang thấp hơn giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương trung bình khoảng 25-30%.

Hiện nay giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội đang thấp hơn giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương trung bình khoảng 25-30%. Nguồn: Internet.
Hiện nay giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội đang thấp hơn giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương trung bình khoảng 25-30%. Nguồn: Internet.

Hiện nay, cách xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện mọt số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Riêng đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 58 của Luật Nhà ở.

Như vậy, hiện nay giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội đang thấp hơn giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thương mại tại vị trí tương đương trung bình khoảng 25-30%.

Việc quản lý giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định khá chặt chẽ. Cụ thể, UBND tỉnh giao cơ quan chức năng trực thuộc (chủ yếu là giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính) thực hiện thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn theo quy định tại Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.