Quyết định số 1112/QĐ-BTC:

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy


Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định sô 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trách nhiệm của các lãnh đạ và các đơn vị liên quan: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tỗ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1112/QĐ-BTC.