Điều kiện hỗ trợ dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích

Ngọc Huyền

Quy định về điều kiện hỗ trợ đối với dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích được thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương có nhiệm vụ chi hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương có nhiệm vụ chi hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương có nhiệm vụ chi hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm các nội dung: điều tra khảo sát, phân tích đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường, lập kế hoạch, đề án, dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, mua bản quyền công nghệ xử lý chất thải nếu có, kiểm tra, nghiệm thu dự án.

Thông tư số 02/2017/TT-BTC đã quy định cụ thể điều kiện hỗ trợ đối với dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích nêu trên trừ nội dung hỗ trợ hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và chôn lấp chất thải sinh hoạt tại địa phương trong nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Theo đó, danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích là các danh mục theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003, Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008, Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010, Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 5/7/2011, Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ nếu có.

Dự án được hỗ trợ phải đáp ứng điều kiện nội dung dự án có tính chất chi thường xuyên (cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường); phải có văn bản đề nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường của ngân sách trung ương), văn bản của các cơ quan, đơn vị ở địa phương đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường của ngân sách địa phương), trong đó nêu rõ nguồn vốn hỗ trợ.

Đồng thời, dự án phải có quyết định phê duyệt cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cấp có thẩm quyền; quyết định phê duyệt dự án của các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định hiện hành và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm.

Đối với dự án của địa phương đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ một phần, ngoài các điều kiện, nguyên tắc nêu trên, phải có các điều kiện sau:

Một là, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết bố trí đủ vốn đối ứng của địa phương theo tỷ lệ quy định để thực hiện dự án và cam kết dự án chưa bố trí kinh phí thực hiện và chưa được hỗ trợ từ các nguồn vốn khác (nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA, viện trợ của nước ngoài, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác nếu có).

Trường hợp địa phương không bố trí đủ vốn đối ứng của dự án theo quy định, phần kinh phí chênh lệch ngân sách trung ương đã hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương (nộp hoặc hủy ở Kho bạc Nhà nước);

Hai là, địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương.