Điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tại 4 tỉnh, thành phố

Việt Hoàng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 6/4/2022 quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha tại TP. Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và TP. Cần thơ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg quy định với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đổi) trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn các thành phố Hải Phòng và Cần thơ; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Theo đó, nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án có nhu cầu chuyển đổi đối với đất đủ điều kiện theo quy định thưc hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án để tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục chuyển đổi. Với dự án thực hiện trên địa bàn 2 huyện trở lên, đăng ký trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện dự án.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức lấy ý kiến. Không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến, thực hiện tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển đổi trình UBND cấp tỉnh để thẩm định và trình HĐND cấp tỉnh chấp thuận việc chuyển đổi.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ trình UBND cấp tỉnh gồm tờ trình HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất; danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; trích lục bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giải trình, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất. HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy chế làm việc của HĐND cấp tỉnh.

Sau khi có văn bản chấp thuận của HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định cũng quy định rõ, để được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư cần có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Thứ hai, dự án phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, dự án đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được HĐND cấp tỉnh thông qua.

Thứ tư, dự án có phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.