Doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 78) hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nêu rõ: Dự án đầu tư, chuyển nhượng bất động sản được bù trừ lỗ. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư 78.

 Doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản
Dự án đầu tư, chuyển nhượng bất động sản được bù trừ lỗ. Nguồn: internet

Thuế suất giảm còn 20% từ năm 2016

Theo hướng dẫn của Thông tư 78, từ ngày 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phổ thông là 22% và kể từ ngày 1/1/2016 giảm xuống còn 20% đối với doanh nghiệp (DN) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Trường hợp năm trước liền kề không đủ 12 tháng thì căn cứ để xác định là tổng doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ chia cho số tháng thực tế hoạt dộng kinh doanh trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng (trước đây không quy định rõ là chia cho số tháng thực tế hoạt động kinh doanh).

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 1/1/2016 là 20%).

Bổ sung lãi tiền gửi và lãi tiền vay vào đối tượng phải tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với thuế suất 5%.

Thông tư 78 bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. Theo đó, trường hợp DN có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trường hợp DN đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế TNDN phải nộp của số năm thu tiền trước chia cho số năm thu tiền trước.

Cho phép bù lỗ trong chuyển nhượng bất động sản

Cũng theo hướng dẫn của Thông tư 78, DN được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh, trong kỳ tính thuế.

Doanh nghiệp phải chuyển số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư. Nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp DN làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể, nếu có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của DN thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Điều kiện ghi nhận chi phí được trừ và không được trừ

Theo Thông tư 78, DN không phải thông báo cho cơ quan thuế về định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh được DN xây dựng từ đầu năm, hoặc đầu kỳ sản xuất kinh doanh và lưu tại DN (trước đây phải thông báo cho cơ quan thuế).

Thông tư mới cũng quy định rõ ràng hơn về các khoản chi không có hóa đơn được lập bảng kê theo Mẫu 01/TNDN, đồng thời bổ sung thêm trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu”.

Thông tư 78 bổ sung thêm điều kiện để ghi nhận chi phí được trừ là: Hóa đơn (giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm GTGT), khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế, nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế.

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì không phải điều chỉnh lại (theo quy định tại điểm này).

Thông tư 78 cũng quy định khoản chi tài trợ nghiên cứu khoa học theo Luật Khoa học, chi tài trợ theo chương trình Nhà nước đối với các địa bàn khó khăn được tính vào chi phí được trừ.

Không tính vào chi phí được trừ phần chi vượt mức 1 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn cũng không được tính vào chi phí được trừ (trước đây không có quy định này); chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới... không quá 15% chi phí được trừ (trước đây quy định 15% trong 3 năm đầu kể từ khi thành lập, các năm tiếp theo là 10%); tiền phạt chậm nộp thuế được xem là khoản phạt vi phạm hành chính về thuế, nên không được tính vào chi phí được trừ.