Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ đấu giá viên

Theo daibieunhandan.vn

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản với nhiều điểm mới như: quy định chi tiết việc cấp, thu hồi thẻ đấu giá viên ; hình thức đấu giá trực tuyến; việc đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật có hiệu lực thi hành...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Đấu giá tài sản quy định người có chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề. Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi người đó bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Chính vì thế, dự thảo Nghị định quy định những loại giấy tờ thiết yếu đối với người được cấp thẻ theo chủ trương đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Các loại giấy tờ cần thiết, bao gồm giấy đề nghị cấp thẻ đấu giá viên, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đấu giá của các đấu giá viên được cấp thẻ. Dự thảo Nghị định quy định đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp thẻ…

Bên cạnh nội dung trên, việc chuyển đổi đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật Đấu giá cũng nhận được nhiều ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo. Với mục tiêu đơn giản thủ tục hành chính và hoạt động đấu giá của doanh nghiệp được ổn định, liên tục, Dự thảo Nghị định quy định việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật có hiệu lực.

Trường hợp chuyển đổi toàn bộ hoạt động thành doanh nghiệp đấu giá tài sản thì sau khi được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp được chuyển đổi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trường hợp chỉ chuyển đổi lĩnh vực hoạt động đấu giá tài sản thì sau khi doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp bị chuyển đổi hoạt động đấu giá tài sản không được thực hiện hoạt động đấu giá tài sản.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị trên cơ sở tham khảo Luật Doanh nghiệp, Dự thảo Nghị định phải quy định rõ ràng thủ tục, các thành phần hồ sơ giấy tờ…; đồng thời đề xuất Tổ soạn thảo nghiên cứu quy định về hủy kết quả đấu giá tài sản, mối quan hệ giữa hủy kết quả đấu giá với hủy hợp đồng đã được công chứng…