Đồng bộ hệ thống pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công

Trần Huyền

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách đối với lĩnh vực này. Nhờ đó, đã góp phần hình thành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ để thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hình thành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội ban hành năm 2017 đã tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công. Đồng thời, tạo cơ sở để khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công.

Để Luật nhanh chóng được thực thi trong thực tiễn và mang lại hiệu quả, Bộ Tài chính đã kịp thời xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đến nay, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc trách nhiệm soạn thảo của Bộ Tài chính đã được hoàn thiện với 18 nghị định, 01 nghị quyết, 01 quyết định và 09 thông tư.

Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã xác lập rõ đối tượng được giao quản lý, sử dụng đối với mỗi loại tài sản công gắn với quyền và nghĩa vụ của tập thể và cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đồng bộ gắn với trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn định mức trong toàn bộ quá trình quản lý tài sản công; nâng cao tính công khai trong quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để từng bước nắm chắc, nắm đầy đủ hiện trạng và tình hình biến động của tài sản công…

Các quy định pháp luật đã tạo cơ chế phân công, phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp trình độ phát triển kinh tế xã hội, tính chất quản lý, sử dụng tài sản công, năng lực quản lý của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Quy định về phân cấp quản lý tài sản công được thực hiện xuyên suốt từ khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đến nay theo nguyên tắc tài sản do cấp nào quản lý thì cấp đó quyết định việc đầu tư, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản.

Việc phân định thẩm quyền quyết định cụ thể trong nội bộ Bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh quyết định. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quyết định các nội dung liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công từ khi có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Nhận thức và thực tiễn thực hiện có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Bộ Tài chính, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tổng số thu từ nhà, đất hàng năm chiếm khoảng 12% tổng thu ngân sách nhà nước. Nguồn thu này đã góp phần thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách của Nhà nước, đặc biệt là đảm bảo cân đối ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, thông qua các nguồn thu từ khai thác, xử lý tài sản công, nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất.

Để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, năm 2022, Bộ Tài chính sẽ chủ trì xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định việc xử lý các công trình điện là tài sản công; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ quản lý chuyên ngành trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia; sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quản lý tài sản công sẽ tổ chức đánh giá việc triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công. Trong đó chú trọng đến các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại danh mục tài sản mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành; thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong mua sắm tập trung và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.