Luật Giá (sửa đổi): Bổ sung các quy định về thẩm định giá

Luật Giá (sửa đổi): Bổ sung các quy định về thẩm định giá

Dự thảo Luật giá (sửa đổi) Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4  gồm 8 chương, 72 điều, so với Luật hiện hành đã bổ sung 3 chương. Sau khi Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Triển khai nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; máy móc, thiết bị...
Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với thực tiễn

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với thực tiễn

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công được tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các quy định về các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, qua đó, góp phần phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, xử lý kịp thời nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.
Đồng bộ hệ thống pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công

Đồng bộ hệ thống pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách đối với lĩnh vực này. Nhờ đó, đã góp phần hình thành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ để thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, mang lại hiệu quả thiết thực.
Tiết kiệm, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

Tiết kiệm, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, làm rõ các vướng mắc, bất cập; trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp để đáp ứng yêu cầu công tác, đúng quy định pháp luật hiện hành và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.