Dự kiến trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước vào năm 2020


Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2018 dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện trọng trách này.

Năm 2019 là năm đầu tiên Việt Nam lập Báo cáo tài chính nhà nước theo Luật Kế toán năm 2015
Năm 2019 là năm đầu tiên Việt Nam lập Báo cáo tài chính nhà nước theo Luật Kế toán năm 2015

Báo cáo Tài chính nhà nước (BCTCNN) bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTCNN.

BCTCNN được thực hiện nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước (NSNN) giúp Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức quốc tế đánh giá hiệu quả chi tiêu công; kiểm tra giám sát hoạt động tài chính nhà nước cũng như đánh giá năng lực sự tín nhiệm của nền tài chính quốc gia.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết: Nội dung chính của BCTCNN phản ánh thông tin về: tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh trong kỳ báo cáo; tình hình lưu chuyển tiền tệ; số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh.

“Năm 2019 là năm đầu tiên Việt Nam lập BCTCNN năm 2018. Nhiệm vụ lập BCTCNN là thách thức mới đối với hệ thống kho bạc”, nhấn mạnh điều này, bà Thủy cho biết: BCTCNN, ngoài việc phản ánh các thông tin ngân sách còn phản ánh thông tin ngoài ngân sách; thông tin không chỉ xuất phát từ hệ thống kho bạc mà còn từ các cơ quan đơn vị thuộc khu vực nhà nước.  

Theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, thời hạn lập BCTCNN cùng thời điểm quyết toán NSNN, do đó, thời hạn hoàn thành báo cáo cấp huyện năm 2018 là trước ngày 30/6/2019; của cấp tỉnh là ngày 1/10/2019.

Thời gian trình Quốc hội BCTCNN là khá gấp, hiện KBNN đang nỗ lực tập huấn, đào tạo về lập BCTCNN cho các KBNN tỉnh, thành phố và các KBNN huyện. Qua đó, giúp các đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin, cũng như trao đổi, thảo luận.

“Thời gian qua, Bộ Tài chính và KBNN cũng đã tích cực, tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn cho các địa phương. Đồng thời, KBNN khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác lập báo cáo. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành”, bà Thủy thông tin thêm.