Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Dự trữ Nhà nước có vị trí quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước

PV. (Lược ghi)

Cùng với toàn ngành Tài chính, trong những năm qua, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã vượt qua khó khăn thách thức để vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước.

Dự trữ Nhà nước có vị trí quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Trong những năm qua, DTNN đã có những bước chuyển mạnh mẽ về tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; cứu trợ, cứu đói, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và trật tư, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biẻn đảo của đất nước trong tình hình mới.

Hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia (DTQG) được hoàn thiện. Khuôn khổ pháp lý để thực thi Luật DTQG cơ bản đã được ban hành với 02 nghị định và hơn 30 thông tư hướng dẫn.

Hệ thống kho tàng và hàng hóa được quy hoạch theo Chiến lược phát triển DTQG, bảo đảm kết hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng và các vùng địa bàn chiến lược của đất nước. Đáp ứng được phương châm “4 tại chỗ” trong mọi tình huống.

Trong quá trình hoạt động, Tổng cục DTNN đã xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ cấp ủy và chính quyền các địa phương, phối hợp tốt với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và một số bộ khác trong công tác quản lý hàng DTQG.

Để góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của Ngành Tài chính trong thời gian tới, hệ thống DTQG trong cả nước cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động DTQG phù hợp với tình hình trong giai đoạn mới.

Hai là, Tổng cục DTNN cần tiếp tục phát huy tính chủ động trong chỉ đạo, vừa phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch về DTQG do Thủ tướng Chính phủ giao để nâng dần quy mô hàng DTQG theo Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 đã đề ra.

Ba là, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng DTQG, áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác bảo quản hàng DTQG; hoàn thiện xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật cho hàng DTQG được giao quản lý.

Bốn là, tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kho DTQG hiện đại, quy mô, tập trung, phân bố các vùng chiến lược theo quy hoạch, theo chiến lược phát triển DTQG.

Năm là, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

Tôi hy vọng toàn thể cán bộ công chức ngành DTNN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; vượt qua khó khăn, thách thức cùng với toàn ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.