Giải đáp quy định lãi suất áp dụng đối với các khoản cho vay ủy thác

PV.

Trả lời Công văn số 1081/CT-TTHT ngày 26/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Công văn số 0108/16-FIN/SEV ngày 01/8/2016 và Công văn số 0112/16-FIN/SEV ngày 20/12/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) về lãi suất áp dụng đối với các khoản cho vay ủy thác, ngày 25/1/2016 Tổng cục Thuế đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề này tại Công văn số 355/TCT-CS.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại khoản 1e Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế:

Cụ thể, mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.

Căn cứ nội dung hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết (quy định chi tiết Tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 3 Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 24/4/2010 của Bộ Tài chính).

Theo đó, các bên có quan hệ liên kết” (sau đây được gọi là "các bên liên kết") là cụm từ được sử dụng để chỉ các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp: Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư dưới mọi hình thức của một bên khác; Giao dịch liên kết" là giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết; Giao dịch độc lập" là giao dịch kinh doanh giữa các bên không có quan hệ liên kết.

Tại điểm 2 Công văn số 9211/NHNN-TTGSNH ngày 30/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về việc điều chỉnh lãi suất cho vay ủy thác như sau: Để đảm bảo việc thực hiện hoạt động cho vay không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật các Tổ chức tín dụng thì SEV có quyền lựa chọn cách thức tiến hành hoạt động cho vay phù hợp (tần suất thực hiện hoạt động cho vay không thường xuyên, liên tục hoặc/và hoạt động cho vay không nhằm mục đích sinh lợi). Việc SEV điều chỉnh mức lãi suất cho vay theo lãi suất trần tiền gửi USD của kỳ hạn tương ứng do NHNN công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch là do SEV tự thỏa thuận, quyết định với bên liên quan.”.

Đề nghị Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn theo đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng. Trường hợp Công ty SEV cho các công ty trong cùng tập đoàn vay theo đúng quy định và Hợp đồng cho vay thông qua việc ủy thác cho Ngân hàng Citibank là giao dịch liên kết thì Công ty SEV phải có nghĩa vụ kê khai giao dịch liên kết này theo mức lãi suất được xác định theo nguyên tắc giao dịch độc lập trên cơ sở nguyên tắc giá thị trường.