Giải đáp quy định về mua sắm thuốc và vật tư y tế sử dụng vốn Nhà nước

PV.

Giải đáp vướng mắc của ông Trần Ngọc Hòa (TP. Hà Nội) về quy định mua sắm thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn Nhà nước tại các bệnh xá của cơ quan công an, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của ông Trần Ngọc Hòa, hiện nay có mô hình của bệnh xá thuộc Công an tỉnh, điều trị cho các cán bộ chiến sĩ. Kinh phí mua thuốc được cấp theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP của Chính phủ, được giao dự toán hàng năm từ Bộ Công an về Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Điểm j, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có quy định phạm vi áp dụng bao gồm: Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Ông Hòa muốn hỏi, cụm từ "hàng hóa" ở đây có bao gồm thuốc không? Do Bộ Y tế đã có Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 77 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu giao Bộ Y tế hướng dẫn về đấu thầu thuốc. Bộ Y tế đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc sau:

Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 ban hành danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị giá thuốc và khả năng cung cấp.

Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (bao gồm cả dược liệu).

Do đó, đối với mua sắm thuốc được thực hiện theo các văn bản nêu trên của Bộ Y tế.

Riêng đối với vật tư y tế, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế thực hiện như đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.