Giải đáp thắc mắc về giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa?

PV.

(Tài chính) Mới đây, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1582/CT-TTHT ngày 28/03/2013 trả lời công ty TNHH OSG Việt Nam (18 Nam Quốc Cang, Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh) về chính sách thuế, đặc biệt là việc giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, Công văn của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết:

Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Thông Tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý Thuế quy định về việc xử lý số tiền thuế nộp thừa:

 “Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cách sau:

a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau.

- Trường hợp người nộp thuế được hoàn trả đồng thời có nghĩa vụ phải nộp các khoản thu khác, nếu có đề nghị bù trừ các khoản được hoàn trả với khoản phải nộp thì phải lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó ghi rõ nội dung phần đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp, gửi cơ quan thuế nơi hoàn trả để xem xét giải quyết.

Cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này để vừa giải quyết hoàn thuế đồng thời kết hợp thu số tiền thuế, tiền phạt còn nợ ngân sách nhà nước, gửi người nộp thuế.

b) Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếp theo.

Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế được thực hiện tự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh theo trình bày năm 2012 là đơn vị trực thuộc (trụ sở chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) hạch toán độc lập, từ năm 2013 chuyển thành đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH OSG Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội), nếu trước khi chuyển đổi Chi nhánh độc lập có số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nộp thừa thì được lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp Chi nhánh muốn bù trừ số tiền thuế TNDN nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của các loại thuế khác thì đề nghị Chi nhánh thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên (không được chuyển bù trừ số thuế TNDN nộp thừa của Chi nhánh với số thuế TNDN phải nộp phát sinh của Công ty OSG Việt Nam tại Cục Thuế Hà Nội).