Giải đáp trường hợp được hưởng thuế suất thuế TNDN 15%

Theo mof.gov.vn

Mới đây, Bộ Tài chính nhận được phiếu hỏi của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về nội dung: các sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản có được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi:

Doanh nghiệp tôi hoạt động trên lĩnh vực chế biến lương thực.Tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản... xin cho hỏi doanh nghiệp tôi có hoạt động xay lúa, sản xuất bánh tráng, bún, bánh phở từ nguyên liệu gạo thì có được hưởng thuế suất thuế TNDN 15% không?

Trả lời:

Tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số96/2015/TT-BTCsửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 8 (thu nhập được miễn thuế) Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

1.Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệpthực hiệnở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

a) Thu nhập từ trồng trọt(bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp đượcưu đãi thuế (bao gồmưu đãi về thuế suất,miễngiảmthuế)quy định tạiThông tư nàylà thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng vàthu nhập từchế biếnnông sản, thủy sản(bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩmnông sản, thủy sản vềchế biến).

Thu nhập của sản phm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế(bao gm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điu kiện sau:

-Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phm) từ 30% trở lên.

-Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuếtiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đxuất của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản đđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…”

Tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số96/2015/TT-BTCsửa đổi, bổ sung điểm e Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC qui định:

3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

e)Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng;thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi,nuôi trồng, chế biếnnôngsản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn;Nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi;Sản xuất,khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối quy định tại khoản1Điều4 Nghị địnhsố 218/2013/NĐ-CP;Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm,bao gồm cả đầu tư để trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm”.

Tại Khoản 5, Điều 11, Thông tư số96/2015/TT-BTCngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Khoản 3a, Điều 19, Thông tư số78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế TNDN có quy định:

“3.a. Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chếbiến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điu kiện kinh tếxã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”.

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế và có hoạt động chế biến nông sản tại địa bàn huyện Tân Phước (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) thì thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản là thu nhập được miễn thuế TNDN trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế năm 2015; tại địa bàn huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn) thì thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế năm 2015; tại các địa bàn khác thì thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Riêng việc ưu đãi thuế đối với hoạt động xay lúa gia công, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang sẻ xin ý kiến của Tổng cục Thuế và có văn bản trả lời khi có hướng dẫn của Tổng cục Thuế.