Giải đáp về nộp phí trước bạ đối với tài sản thuê tài chính

Theo mof.gov.vn

Vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được câu hỏi của một doanh nghiệp tại Nghệ An với nội dung liên quan đến việc nộp phí trước bạ đối với tài sản thuê tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi:

Doanh nghiệp A – Bên thuê tài chính (có địa chỉ đăng ký tại tỉnh Nghệ An) có thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính B (có địa chỉ đăng ký tại Hà Nội) một xe ô tô 5 chỗ, và tài sản thuê tài chính này sẽ mang tên Công ty cho thuê tài chính B. Căn cứ điều 25 khoản 2 của Thông tư 15/2014/TT-BCA thì tài sản thuê tài chính được phép đăng ký địa chỉ tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty A ở Nghệ An. Xin hỏi Công ty A có được phép nộp phí trước bạ cho tài sản thuê tài chính đó tại Nghệ An hay không ? Hay công ty A phải nộp phí trước bạ tại Hà Nội ? Căn cứ pháp lý để Công ty A nộp phí trước bạ cho tài sản đó tại Nghệ An là gì ?

Trả lời:

- Điều 3 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phảinộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụngvới cơ quan nhà nước có thẩm quyền…”.

- Điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:1.Khai lệ phí trước bạ

a) Trách nhiệm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ và nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tại địa phương nơi có nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, đất.

- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác như phương tiện vận tải, súng...nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

-Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe có hướng dẫn:“2. Xe của Công ty cho thuê tài chính đăng ký theo địa chỉ có trụ sở hoạt động của bên thuê

a) Hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

b) Công văn của Công ty cho thuê tài chính đề nghị đăng ký xe theo nơi cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động của bên thuê.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Trường hợp tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ thực hiện kê khai, nộp LPTB tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Theo đó, xe ô tô 5 chỗ mà Công ty A (có trụ sở tại Nghệ An) thuê của Công ty B (có trụ sở tại Hà Nội) thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng mang tên Công ty B tại Nghệ An thì phải được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế Nghệ An.

- Trường hợp xe ô tô 5 chỗ mà Công ty A thuê của Công ty B đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng mang tên công ty B nhưng đăng ký địa chỉ tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty A tại Nghệ An, đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành về đăng ký xe.