Gỡ vướng hoàn thuế cho chủ tàu khai thác hải sản

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính đãtrình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số nội dung trong Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản để gỡ vướng trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các chủ tàu khai thác hải sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày7/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67, trongđó, tại khoản 6 cóquy định: Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế GTGT của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Tuy nhiên, sau đó, ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, có hiệu lực từ1/1/2015. TrongLuật đã quy định tàu đánh bắt xa bờ là đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy, từ ngày 1-1-2015, tàu đánh bắt xa bờ không được hoàn thuế GTGT do là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để đảm bảo các chủ tàu thực hiện hoàn thuế thuận lợi cũng như thống nhất trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ bãi bỏ khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc xử lý cho các địa phương khi thay đổi chính sách.

Cụ thể, đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ được ký trước ngày 1/1/2015, chủ tàu được hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định tại khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67 và theo quy định của pháp luật về thuế GTGT tại thời điểm ký hợp đồng.

Những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ được ký từ ngày 1/1/2015 trởđi phảithực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 của Quốc hội, có nghĩa là, chủ tàu không được hoàn thuế GTGT đầu vào.

Chủ tàu được Nhà nước hỗ trợ vay ưu đãi theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Nghị định số 67. Giá trị tàu đóng mới, nâng cấp được vay ưu đãi bao gồm cả các khoản thuế GTGT đầu vào (nếu có).

Trong dự kiến của Bộ Tài chính, những nội dung sửađổi nói trên sẽđượcban hành theo hình thức Nghị định theo hình thức rút gọn nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.