Gỡ vướng quy định chỉ định thầu đối với đơn vị phụ thuộc

Theo chinhphu.vn

Trường hợp chủ đầu tư dự án không phải cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước; phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước chiếm dưới 30% và nhỏ hơn 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của chủ đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Phạm Mạnh Huy (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống sau:
Công ty phụ thuộc A có 100% vốn điều lệ của Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam, Công ty CP B có 75% vốn điều lệ của Tổng Công ty này. Vậy, nếu Công ty B chỉ định thầu cho Công ty A thực hiện gói thầu không có vốn Nhà nước, hoặc vốn Nhà nước nhỏ hơn 30% tổng mức đầu tư thì có đúng quy định không?
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:
 Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, dự án đầu tư phát triển quy định tại Điểm a, Điểm b khoản này; dự án đầu tư phát triển không thuộc Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, công trái Quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Đối với câu hỏi của ông Huy, trường hợp chủ đầu tư của dự án không phải là cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước chiếm dưới 30% và nhỏ hơn 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.