Gỡ vướng thuế suất ưu đãi đối với dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp

PV.

Trả lời ý kiến của ông Nguyễn Văn Thanh (Bắc Ninh) về những nội dung liên quan đến dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp từ năm 2016 trở đi có được hưởng thuế suất ưu đãi hay không, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới.
Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới.

Ông Nguyễn Văn Thanh (Bắc Ninh) hỏi: Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC thì dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc đô thị thuận lợi) sẽ được hưởng các ưu đãi thuế TNDN bao gồm miễn thuế TNDN 2 năm và giảm thuế TNDN 4 năm. Thuế suất tính theo thuế suất phổ thông (từ 2016 là 20%). Tuy nhiên, theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư thì khu công nghiệp thuộc danh sách địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Vậy, dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp từ năm 2016 trở đi có được hưởng thuế suất ưu đãi 17% không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; Trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có).”

Căn cứ các quy định trên thì ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới vào Khu công nghiệp sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật thuế TNDN (chỉ ưu đãi về miễn giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư mói tại Khu công nghiệp không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi), không hưởng ưu đãi theo điều kiện “Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn” theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, do đó không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN (năm 2016 áp dụng thuế suất là 20%).