Hà Nội: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

PV.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP. Hà Nội năm 2018.

Năm 2018, TP. Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Nguồn: Internet
Năm 2018, TP. Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Nguồn: Internet

Theo đó, Chương trình đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Cụ thể, trong năm 2018, TP. Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao; Có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao mà không có nhu cầu tuyển dụng phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; Giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tin giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Đặc biệt, TP. Hà Nội cũng đặt mục tiêu thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; Điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống tổ chức nhà nước, gắn với tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội phấn đấu, trong năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo 62%.