Hà Nội bổ sung hơn 345,5 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19

Việt Dũng

Ngày 13/8/2021, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của TP. Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, sẽ có thêm 8 đối tượng được hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện chính sách là hơn 345,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội nêu rõ, các đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 thì sẽ không hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. Phương thức hỗ trợ sẽ chi trả một lần trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phải đảm bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không để lợi dụng trục lợi chính sách.

Mỗi đối tượng chỉ hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; đồng thời, mỗi đối tượng chỉ được hưởng một trong số 10 chế độ hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết; trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.

Bên cạnh đó, người thuộc diện hỗ trợ là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được hưởng hỗ trợ theo chính sách khác quy định tại Nghị quyết này.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí chi trả cho các đối tượng thụ hưởng do các sở, ngành thực hiện. Đối với ngân sách quận, huyện, thị xã sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách các cấp, nguồn cải cách tiền lương còn dư để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng; ngân sách thành phố kịp thời bổ sung kinh phí còn thiếu cho các quận, huyện, thị xã để thực hiện chính sách.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho 10 nhóm đối tượng bổ sung là hơn 345,5 tỷ đồng. Cụ thể, 8 đối tượng được hỗ trợ gồm:

Một là, hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của Thành phố được hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ. 

Hai là, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng và đối tượng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng đang sống tại gia đình, chưa quay trở lại trung tâm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được hỗ trợ 01 triệu đồng/người.

Ba là, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được hỗ trợ 01 triệu đồng/người.

Bốn là, người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động và đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người: 

Năm là, người lao động làm việc tại hộ kinh doanh chấm dứt hợp đồng lao động do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và đảm bảo điều kiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người:

Sáu là, người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Trong đó, thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021; Không thuộc đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định tại Quyết định số 23/QĐ-TTg.

Bảy là, người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động), và không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 23/QĐ-TTg được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Tám là, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động (có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố) phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021 được hỗ trợ 03 triệu đồng/chủ cơ sở.

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng sẽ thực hiện hỗ trợ bổ sung cho người lao động quy định tại các mục 4, 5, 6, 7 nêu trên. Cụ thể, trường hợp người lao động đang mang thai được hỗ trợ bổ sung 01 triệu đồng/người; đối với người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ bổ sung 01 triệu đồng/trẻ em (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).