Hà Nội hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Huy Nguyễn

UBND TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí cho các huyện thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nhằm cải thiện chất lượng môi trường thành phố, giảm phát thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Kinh phí được hỗ trợ trong năm 2024 và 2025.

TP. Hà Nội dự kiến chi khoảng 68 tỷ đồng cung cấp chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng và mua thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật.
TP. Hà Nội dự kiến chi khoảng 68 tỷ đồng cung cấp chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng và mua thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP. Hà Nội từ nguồn ngân sách Thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2024-2025, UBND TP. Hà Nội sẽ sẽ hỗ trợ kinh phí cho các huyện thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong 3 lĩnh vực gồm trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản.

Cụ thể, trong trồng trọt, TP. Hà Nội dự kiến chi khoảng 68 tỷ đồng nhằm cung cấp chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng và mua thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật cũng như xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Năm 2024, Thành phố sẽ cấp khoảng 6,2 tỷ đồng mua chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng, hỗ trợ cho các huyện/thị xã Mỹ Đức, Sơn Tây, Mê Linh, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Gia Lâm, Quốc Oai trên diện tích khoảng hơn 5.181 ha.

Ngoài ra, cũng trong năm 2024, Thành phố hỗ trợ 27 tỷ đồng để các huyện/thị xã Mỹ Đức, Thạch Thất, Sơn Tây, Thanh Oai, Phúc Thọ, Mê Linh, Chương Mỹ, Đông Anh, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Gia Lâm, Quốc Oai mua thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật cũng như xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Năm 2025, Thành phố tiếp tục hỗ trợ 35 tỷ đồng cho các huyện thực hiện bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, khoảng 27,8 tỷ đồng sẽ được TP. Hà Nội bố trí hỗ trợ các địa phương mua chế phẩm sinh học xử lý chất thải chăn nuôi.

Trước mắt, trong năm 2024, Thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ tại các huyện: Mỹ Đức, Sơn Tây, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai. Dự kiến số lượng cơ sở được hỗ trợ là 341 cơ sở, với tổng kinh phí hỗ trợ là 11,731 tỷ đồng.

Sang năm 2025, TP. Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thực hiện chính sách tại các huyện: Mỹ Đức, Thạch Thất, Sơn Tây, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Chương Mỹ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Gia Lâm. Dự kiến sẽ có 457 cơ sở được hưởng lợi. Tổng kinh phí hỗ trợ theo ước tính vào khoảng 16,042 tỷ đồng.

Trong nuôi trồng thủy sản, TP. Hà Nội sẽ bố trí gần 32,3 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản. Chính sách hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Trong năm 2024, Thành phố dự kiến địa điểm thực hiện tại các huyện: Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Quốc Oai. Diện tích hỗ trợ là 1.181 ha, với tổng kinh phí hỗ trợ là 17,131 tỷ đồng.

Năm 2025, dự kiến địa điểm thực hiện tại các huyện: Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ, Mê Linh, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Quốc Oai, Phú Xuyên và Gia Lâm. Tổng kinh phí thực hiện chính sách là 15,15 tỷ đồng, diện tích hỗ trợ là 1.054 ha.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung chính sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thị xã và các ngành có liên quan tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp triển khai kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND TP. Hà Nội những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.