Hà Nội tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên để ưu tiên cho phòng, chống dịch

Theo Thùy Lê/baokiemtoannhanuoc.vn

Theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội, toàn bộ số kinh phí được cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 được bổ sung vào dự phòng ngân sách các cấp và sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội cắt giảm chi thường xuyên để bổ sung vào dự phòng ngân sách các cấp và sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: hanoi.gov.vn
Hà Nội cắt giảm chi thường xuyên để bổ sung vào dự phòng ngân sách các cấp và sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: hanoi.gov.vn

Trong Công văn số 2672/UBND-KT ngày 18/8/2021 về việc tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên năm 2021, UBND TP. Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, tạm dừng triển khai và cắt giảm kinh phí mua sắm trang thiết bị từ nguồn ngân sách chi thường xuyên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 15/8/2021 (trừ trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ mua sắm cấp thiết khác).

Các đơn vị, địa phương cũng cắt giảm, thu hồi các khoản chi ngân sách thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị (dự toán cấp I) đề xuất các khoản chi thường xuyên cắt giảm thêm theo lĩnh vực chi (kể cả các cơ quan, đơn vị hành chính đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính) gửi Sở Tài chính trước ngày 25/8/2021 để rà soát, tổng hợp trình UBND Thành phố, báo cáo Thường trực HĐND Thành phố xem xét, quyết định.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền và quyết định cắt giảm thêm chi thường xuyên năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chi tiết theo từng lĩnh vực chi, gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo phương án cắt giảm thêm đã được duyệt. Đồng thời, báo cáo UBND Thành phố, Sở Tài chính về kinh phí cắt giảm thêm chi thường xuyên năm 2021 trước ngày 30/8/2021./.