Hải quan Bình Dương: Nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công việc

PV.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua tại Cục Hải quan Bình Dương luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ với những hành động thiết thực, hiệu quả.

Cục Hải quan Bình Dương họp Hội đồng xét sáng kiến năm 2021
Cục Hải quan Bình Dương họp Hội đồng xét sáng kiến năm 2021

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của ngành Hải quan năm 2021, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Bình Dương đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương- Sáng tạo – Hiệu quả”. Phong trào đã được cụ thể hóa thành những nội dung thi đua gắn với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Sau hơn 11 tháng triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, đến nay tất cả các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng của Cục Hải quan Bình Dương đã cơ bản gần hoàn thành.

Để có được thành quả thắng lợi đó, là nhờ những nỗ lực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ công chức. Với khối lượng công việc ngày càng tăng trong khi biên chế không tăng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng cán bộ công chức đã luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên tất cả các mảng công tác của đơn vị đều ghi nhận những sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả rất thiết thực.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương cán bộ công chức có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả cao cho đơn vị và cũng để công tác xem xét các sáng kiến được công khai minh bạch, hàng năm Cục Hải quan Bình Dương đều kiện toàn Hội đồng sáng kiến cơ sở. Thành viên Hội đồng là những cán bộ công chức am hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực công tác của đơn vị. Việc xét công nhận các sáng kiến được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Ngành, có sự giám sát chặt chẽ của Công đoàn đơn vị để đảm bảo khách quan, minh bạch.

Năm 2021, có 04 Đề tài nghiên cứu và 41 sáng kiến cải tiến của 80 cá nhân được Cục Hải quan Bình Dương ra quyết định công nhận. Trong đó, 04 đề tài và 03 sáng kiến lĩnh vực nghiệp vụ Cục tiếp tục đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận sáng kiến cấp Ngành. Các sáng kiến cải tiến của đơn vị năm nay có tính sáng tạo, đổi mới và thực tiễn rất cao.

Nổi bật, Cục ghi nhận nhiều sáng kiến về lĩnh vực Nghiệp vụ hải quan, công tác Cải cách hành chính hiện đại hóa Hải quan, về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Chống buôn lậu… đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngày càng nặng nề trong điều kiện biên chế không tăng.

Cục Hải quan Bình Dương luôn quan tâm khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCC phát huy tính sáng tạo, đổi mới nâng cao hiệu quả trong công việc. Mọi sáng kiến cải tiến hiệu quả đều được xem xét ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng kịp thời nhằm khích lệ tinh thần và khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong toàn đơn vị.