Hải quan Hải Phòng chung tay làm cho thế giới sạch hơn

PV.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động tại Cục và các chi cục trực thuộc, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II chăm sóc cảnh quan môi trường.
Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II chăm sóc cảnh quan môi trường.

Cục Hải quan Hải Phòng đã sớm ban hành văn bản triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tổ chức phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 tới toàn thể cán bộ công chức, hợp đồng lao động trong đơn vị. Cục đã giao Văn Phòng là đầu mối triển khai xây dựng chương trình hành động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Theo đó, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị quyết số 24 NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan.

Nhiều hoạt động đã được Cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị trực thuộc triển khai như: Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; Tổ chức quán triệt về nhận thức, hành động cho tất cả cán bộ công chức sử dụng năng điện tiết kiệm, hiệu quả tại nơi làm việc cũng như trong cộng đồng; tổ chức đợt ra quân làm vệ sinh trụ sở Cục và các Chi cục...

Chiến dịch đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, công chức. Theo đó, cán bộ, công chức đơn vị thực hiện cam kết đảm bảo môi trường không khói thuốc; gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (túi nilon khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút nhựa, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn…); triển khai phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở...

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng đã khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, làm vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, rác thải... do Cục hoặc địa phương, cộng đồng tổ chức.

Thông qua hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, với các hoạt động cụ thể, thiết thực, Cục Hải quan Hải Phòng đã chung tay góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.