Hải quan Quảng Ninh giảm mạnh số đơn vị trực thuộc

Theo Thùy Dương/bnews.vn

Theo Quyết định số 843/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 21/3/2018, có 11 đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh phải thực hiện cơ cấu, tổ chức lại ở cấp đội (tổ).

Ngành hải quan đang thực hiện tái cơ cấu, rút gọn các đội (tổ). Nguồn: Internet
Ngành hải quan đang thực hiện tái cơ cấu, rút gọn các đội (tổ). Nguồn: Internet
Ngành Hải quan đang quyết liệt triển khai việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Trong đó, nhiều đơn vị lớn của ngành như Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ giảm mạnh số đơn vị trực thuộc. 

Theo Quyết định số 843/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 21/3/2018, có 11 đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh phải thực hiện cơ cấu, tổ chức lại ở cấp đội (tổ). Như vậy, cơ cấu tổ chức của chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát hải quan và đội kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh đã rút gọn từ 35 xuống còn 29 đội (tổ). 

Đây là kết quả triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy được Tổng cục Hải quan thực hiện theo Quyết định số 2015/QĐ-BTC ngày 6/9/2017 ban hành tiêu chí thành lập, tổ chức lại chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 2094/QĐ-BTC ban hành tiêu chí thành lập, tổ chức lại đội (tổ) thuộc chi cục hải quan và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo ông Bùi Văn Khắng, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh, đây là những thay đổi khá lớn về tổ chức nhân sự. Để những thay đổi trên không gây ảnh hưởng tới tâm lý của cán bộ công chức, người lao động, ông Bùi Văn Khắng cho biết: Cục Hải quan Quảng Ninh đã phổ biến và quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động về chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cơ cấu lại. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bố trí đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao. 

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức được Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện khoa học, tiến hành xác định các vị trí việc làm, biên chế theo vị trí việc làm tại từng đội (tổ) của đơn vị và xác định rõ số biên chế dôi dư hoặc thiếu hụt sau khi tổ chức lại theo tổ chức bộ máy đội (tổ) mới; Chủ động rà soát phương án bố trí, sắp xếp lại đối với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo đội (tổ).
Việc bố trí nhân sự đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức. 

Nhờ đó, Cục Hải quan Quảng Ninh đã sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ở Chi cục Hải quan cảng Cái Lân giảm từ 4 đội/tổ xuống còn 3 đội/tổ, Chi cục Hải quan cảng Hòn Gai giảm từ 3 đội/tổ xuống còn 2 đội/tổ, Chi cục Hải quan cảng Cẩm Phả giảm từ 3 đội/tổ xuống còn 2 đội/tổ, Chi cục Kiểm tra sau thông quan giảm từ 3 đội/tổ xuống còn 2 đội/tổ, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy từ 2 tổ thành không tổ chức cấp tổ trực thuộc. 

Theo ông Bùi Văn Khắng, trong quá trình thực hiện sắp xếp, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp những thay đổi về tổ chức đội (tổ) để doanh nghiệp nắm được và có kế hoạch liên hệ công tác, không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. 

Đồng thời, gắn việc thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TCHQ với việc triển khai mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Móng Cái từ giữa tháng 4/2018. Đến nay, mô hình này đã mang lại những hiệu quả tích cực, khắc phục tình trạng doanh nghiệp phải đi lại làm thủ tục khai báo hải quan tại nhiều nơi. Nhân lực của cơ quan hải quan được tinh giảm, thời gian thông quan giảm 3 giờ đối với hàng nhập khẩu, 1 giờ đối với hàng xuất khẩu. Giảm được thời gian đi lại, chi phí nhân lực cho doanh nghiệp, được doanh nghiệp đánh giá cao. 

Riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã giảm từ 3 đầu mối xuống còn 1 đầu mối tiếp nhận thủ tục, qua đó giảm 13 biên chế tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hải quan. 

Tổng cục Hải quan cho biết, trong những tháng đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã cắt giảm được 209 đội (tổ). 

Theo bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Tổng Cục Hải quan), việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả giúp nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hải quan đầy đủ, rõ ràng, không chồng chéo, phù hợp với các quy định về nghiệp vụ hải quan và tổ chức bộ máy. 

Đồng thời, hệ thống các Cục Hải quan, Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương đã được thành lập, bố trí tương đối phù hợp với từng địa bàn, tạo thuận lợi cho thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan. 

Ngoài ra, đội ngũ công chức, viên chức đã từng bước được cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy luôn gắn với cải cách thủ tục hành chính. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của từng đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Giảm được tổ chức bộ máy, biên chế công chức cũng sẽ tiết kiệm được chi phí hành chính của các đơn vị. 

Bà Phạm Thị Thu Hương cũng cho biết khi số lượng các đơn vị, số lượng biên chế giảm, Tổng cục Hải quan đã có nhiều giải pháp quản lý, sử dụng biên chế vừa đảm bảo duy trì hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp vừa thực hiện đúng và hiệu quả chính sách tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước. 

Trước thực tế đó, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính Đề án tinh giản biên chế ngành Hải quan giai đoạn 2016-2021. Trong đó, đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng và sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để đáp ứng kịp thời tốc độ tăng hàng năm của khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ của ngành hải quan trong tình hình mới.
Đồng thời, đưa ra các giải pháp sử dụng biên chế hiệu quả trong giai đoạn 2016-2021 với định hướng là khối lượng công việc tăng nhưng không tăng biên chế và vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: Triển khai đồng bộ hệ thống VNACCS/VCIS; Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành...