Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư có được miễn thuế

Theo mof.gov.vn

Ngày 23/8/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5601/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk giải đáp về hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư trước khi thông báo Danh mục miễn thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 873/HQĐL-NV của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk báo cáo vướng mắc thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư trước khi thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự nhiên.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp quy định tại các khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.

Đồng thời, về thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế, chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này (quy định về Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu) trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, trường hợp Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự nhiên được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4212000608 ngày 12/3/2010 cho dự án Nhà máy Chế biến Thực phẩm Đà Lạt tự nhiên, đăng ký tờ khai hải quan số 101501872624/A12 ngày 11/7/2017 nhập khẩu mặt hàng Buồng máy cấp đông IQF rau củ quả để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên” trước khi thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan, thì không đáp ứng về thủ tục miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 1 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, việc nhập khẩu mặt hàng Buồng máy cấp đông IQF rau củ quả để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thực phẩm Đà Lạt tự nhiên” sẽ không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.