Hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021

Hồng Đại

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch, trong năm 2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách, hiện đại hóa; nhận diện và quản trị tốt rủi ro để sớm hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý...

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi chỉ đạo, điều hành Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2021 tại điểm cầu Trung ương (ngày 5/3/2021).
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi chỉ đạo, điều hành Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2021 tại điểm cầu Trung ương (ngày 5/3/2021).

Kiên định thực hiện “mục tiêu kép”

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2021 và triển khai các công việc trọng tâm trong năm 2021 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi quán triệt, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN cần tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 3/2021 và quý II/2021 sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Khẩn trương tập trung xử lý công việc, không tổ chức liên hoan, du Xuân.

Một nội dung quan trọng được Lãnh đạo KBNN đặc biệt chỉ đạo đẩy nhanh, đó là trình Bộ ban hành Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để KBNN tăng cường kết nối, trao đổi dữ liệu với các đơn vị liên quan và các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện lưu trữ chứng từ điện tử, sớm hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021...

Thứ hai, kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là những địa bàn có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thứ ba, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động KBNN các cấp để các cấp, các ngành và xã hội hiểu, đồng thuận với các đề án, chính sách và những cải cách lớn của hệ thống KBNN, đặc biệt là trước, trong và sau kỳ họp Quốc hội tháng 3/2021 và dịp kỷ niệm 31 năm tái thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 - 01/4/2021).

Thứ tư, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm ngày tái thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 - 01/4/2021) và ngày truyền thống KBNN (29/5) gọn nhẹ, thiết thực và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa, tiến tới hình thành Kho bạc số

Tiếp tục triển khai các định hướng cải cách, hiện đại hóa; nhận diện và quản trị tốt rủi ro; đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý... tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2021, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi yêu cầu: Các đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng các đề án, chính sách có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người thực hiện, rõ trách nhiệm cá nhân, rõ các bước, tiến độ triển khai, rõ kết quả hoàn thành.

Tổng Giám KBNN cũng đề nghị các đơn vị tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, phấn đầu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ này ngay trong nửa đầu năm 2021. Trong đó, lưu ý đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Bộ ban hành các Thông tư nhằm tạo cơ sở pháp lý cho KBNN nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với KBNN.

Về xây dựng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, Lãnh đạo KBNN yêu cầu Tổ thường trực Chiến lược bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, dự thảo Chiến lược Tài chính 2021 – 2030... khẩn trương cập nhật, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 để sớm trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương.
Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, nội dung dự thảo Chiến lược Tài chính 2021 - 2030, dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, các đơn vị chủ động xây dựng, trình Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư, để sớm kiện toàn Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số, hướng tới hình thành KBNN Số vào năm 2030.

Về mục tiêu xây dựng Kho bạc “03 không”, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xây dựng thông tư hướng dẫn quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN theo hướng giảm mạnh thu, chi trực tiếp bằng tiền mặt tại các đơn vị KBNN. Đồng thời, nghiên cứu trình Lãnh đạo KBNN Đề án tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN nhằm sớm hình thành Kho bạc không có giao dịch tiền mặt.

“Hệ thống cần đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo hướng gia tăng các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư; cung cấp 11/11 thủ tục thuộc lĩnh vực KBNN thực hiện DVCTT mức độ 4 và 9/9 thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngay trong Quý III/2021, để cơ bản hình thành KBNN không có khách hàng giao dịch trực tiếp”, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Một nội dung quan trọng được Lãnh đạo KBNN đặc biệt chỉ đạo đẩy nhanh, đó là trình Bộ ban hành Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để KBNN tăng cường kết nối, trao đổi dữ liệu với các đơn vị liên quan và các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện lưu trữ chứng từ điện tử, sớm hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021...

Song hành với đó, Lãnh đạo KBNN quán triệt, toàn hệ thống KBNN tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, cảnh giác, nhận diện đầy đủ các rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Trên cơ sở đó, thực hiện phân loại rủi ro, áp dụng những biện pháp phù hợp để quản lý đối với từng loại rủi ro. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kiểm tra đột xuất KBNN các cấp về công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện quy trình nghiệp vụ KBNN, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số.