Tỉnh Ninh Bình:

Hỗ trợ doanh nghiệp thành mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng

Phạm Nga

Từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh Ninh Bình sẽ có từ 2 -3 doanh nghiệp được hỗ trợ, hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng.

Ninh Bình sẽ hỗ trợ, hướng dẫn 2 - 3 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng.
Ninh Bình sẽ hỗ trợ, hướng dẫn 2 - 3 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng.

Theo Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 – 2025, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đào tạo được ít nhất 2-3 chuyên gia về năng suất, chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn; 50 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua việc nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ; áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến.

Ngoài ra, Ninh Bình sẽ hỗ trợ, hướng dẫn 2 - 3 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng. Đào tạo, tập huấn kiến thức kiến thức cho 500 lượt lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Ninh Bình đặt ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; tuyên truyền, phổ biến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp.