Triển khai các giải pháp nâng cao năng suất cho doanh nghiệp và nền kinh tế trong năm 2023

Nguyễn Hiền

Trong năm 2023, Viện Năng suất Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động nghiên cứu, kiến nghị về chính sách và giải pháp nâng cao năng suất của nền kinh tế, các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng tại Việt Nam.
Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng tại Việt Nam.

Theo đó, Viện Năng suất Việt Nam sẽ triển khai các nội dung nghiên cứu về năng suất, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và tổng hợp, báo cáo phục vụ quản lý theo yêu cầu của Tổng cục, Bộ.

Viện tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về năng suất như năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), năng suất lao động, năng suất các ngành, địa phương, các yếu tố tác động và giải pháp nâng cao năng suất…; tính toán đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng thông qua TFP; hỗ trợ các địa phương trong tính toán năng suất lao động, TFP và đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của tỉnh/địa phương. Cùng với đó, hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu, tính toán, phân tích năng suất của Việt Nam năm 2022 và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất cho giai đoạn tiếp theo”...

Viện cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng tại Việt Nam.

Tổ chức triển khai Quyết định số 1851/QĐ-BKHCN ngày 12/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và ĐMST giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1721/QĐ-BKHCN về các nhiệm vụ nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, hoàn thành dự thảo tiêu chuẩn về chứng nhận chuyên gia năng suất của Việt Nam; hoàn thành hỗ trợ 6 tỉnh/thành phố xây dựng Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và phối hợp và phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai Kế hoạch đã phê duyệt theo yêu cầu cụ thể của địa phương, đồng thời tiếp tục làm việc với các Tập đoàn, Tổng Công ty để giới thiệu, phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch năng suất...